Year 2006
Authors Tung-chieh Tsai
Paper Title 2006年,「制度選擇與政治變遷:東亞發展經驗分析」,台北:中國政治學會2006年年會暨學術研討會,中國政治學會與政治大學社會科學學院主辦
Language Chinese