07/17 (Wed.) Seminar on Taiwan’s Response to Development Challenges since the Democratization Period

  • 2019-06-30
  • 古 淑美
picture

主題:民主化後台灣的發展困境與因應之道
時間:2019年7月17日(三)14:00-17:00

主持人:蔡東杰(中興大學法政學院院長)
與談人:台灣政府角色與功能轉型
            沈有忠(東海大學政治系教授)
            台灣金融發展困境
            梁連文(文化大學財務金融系副教授) 
            台灣人口結構與勞動市場變化
            陳玉華(台灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授) 
            台灣經濟增長困境及原因分析
            黃燕萍(廈門大學台灣研究院經濟所副教授) 
            台灣農業發展困境及因應
            胡吳岳(中興大學應用經濟系助理教授)